Shoma5

شبکه مهندسان ساختمان ایران

پیشنهاد سفر: کرمانشاه

  • ۲۰۹۰

پیشنهاد سفر:

کرمانشاه؛ گام زدن بر پهنه تاریخ ایران

 

کرمانشاه از مهمترین شهرهای ایران است. امروز کلانشهری بزرگ شده و در گذشته و حدود 4 هزار سال قبل آبادی پر رونقی بوده‌ است. پهنه تاریخ را می‌توان در این شهر بزرگ دید. شهری که در دوره ساسانی پایتخت شد و پیش از آن همواره مورد توجه هخامنشیان بوده‌ است.

 خبرگزاری میراث فرهنگی ـ گروه گردشگری ـ کرمانشاه، از عهد پیشدادیان تا عصر حاضر یکی از شهرهای مهم و محل اتفاقات بزرگ تاریخی ایران بوده است. این شهر دومین پایتخت ساسانی و نشستگاه خسرو پرویز بوده، با این حال پس از ورود اسلام تا دوره قاجار رونق چندانی نداشته، در عهد قاجاریه با سامان دادن راه عراق و قرارگیری کرمانشاه در این مسیر باردیگر سکونت بشکل گسترده در این شهر شکل گرفت.

 کرمانشاه بطور قطع و یقین از 4000 سال پیش آباد بوده، در افسانه ها آمده که